Front row: L to R - William Washington Simpson, Eugenia Baker (Simpson), Gennie Simpson (Stone), Ema (Simpson)

Back row: L to R - Walter Simpson, Albert Simpson, Roland Simpson